ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Ratno Dolnex + Ścinawka Średniax + Ścinawka Górnax + Raszkówx [2]