ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Ratno Dolnex + Ścinawka Dolnax + Ścinawka Górnax [2]