இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Radkówx + Ratno Dolnex + Ścinawka Dolnax + Ścinawka Górnax [2]