ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Ratno Dolnex + Ścinawka Górnax + Suszynax + Raszkówx [2]