ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Ratno Dolnex + Gajówx [2]