இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Radkówx + Ratno Dolnex + Gajówx [2]