இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Radkówx + Góry Stołowex + Ratno Dolnex [2]