இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Radkówx + Góry Stołowex + Ratno Dolnex + Ścinawka Średniax + Ścinawka Dolnax [2]