ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Góry Stołowex + Karłówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Dolnex + Ratno Górnex + Skansen Wambierzycex [1]