ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Góry Stołowex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Dolnex + Ratno Górnex + Mini Zoo – Wambierzycex [1]