ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Góry Stołowex + Błędne Skałyx + Ratno Dolnex + Gajówx [1]