இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Radkówx + Góry Stołowex + Błędne Skałyx + Ratno Dolnex + Szczeliniec Wielkix [1]