இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Radków + Mini Zoo – Wambierzyce [2]