ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Tłumaczówx + Skansen Wambierzycex + Mini Zoo – Wambierzycex + Zamek Ratno Dolnex [1]