ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Karłówx + Ratno Dolnex + Ścinawka Górnax [2]