ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Karłówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Mini Zoo – Wambierzycex [2]