இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Radkówx + Błędne Skałyx + Suszynax [2]