இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Radkówx + Błędne Skałyx + Tłumaczówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]