ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Błędne Skałyx + Szopka Wambierzycex [1]