இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Ratno Dolne + Ratno Górne [2]