ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Ratno Dolnex + Ratno Górnex + Suszynax [2]