இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Ratno Dolnex + Ratno Górnex + Suszynax [2]