ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Ratno Dolnex + Ratno Górnex + Suszynax + Szczeliniec Wielkix [1]