இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Ratno Dolnex + Ratno Górnex + Suszynax + Szczeliniec Wielkix [1]