ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Ratno Dolnex + Ścinawka Średniax + Ścinawka Górnax [2]