இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Ratno Dolnex + Ścinawka Średniax + Ścinawka Górnax [2]