ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Ratno Dolnex + Ścinawka Dolnax + Ścinawka Górnax + Raszkówx [2]