இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Ratno Dolnex + Ścinawka Dolnax + Ścinawka Górnax + Raszkówx [2]