ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Ratno Dolnex + Suszynax + Gajówx [2]