ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Ratno Dolnex + Suszynax + Gajówx + Szczeliniec Wielkix [1]