ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Ratno Dolnex + Suszynax + Gajówx + Skansen Wambierzycex + Mini Zoo – Wambierzycex [1]