ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Ratno Dolnex + Suszynax + Raszkówx + Szczeliniec Wielkix [1]