இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Ratno Dolnex + Suszynax + Raszkówx + Szczeliniec Wielkix [1]