ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Ratno Dolne + Skansen Wambierzyce [1]