இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Ratno Dolne + Skansen Wambierzyce [1]