ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Ratno Górnex + Suszynax + Raszkówx [3]