ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Ścinawka Średniax + Tłumaczówx + Szczeliniec Wielkix [2]