ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Ścinawka Średniax + Skansen Wambierzycex + Szopka Wambierzycex [1]