இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Ścinawka Dolnax + Skansen Wambierzycex + Szopka Wambierzycex [1]