ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Suszynax + Gajówx + Zamek Ratno Dolnex [1]