இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Suszynax + Gajówx + Zamek Ratno Dolnex [1]