இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Suszynax + Raszkówx + Zamek Ratno Dolnex [1]