ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Tłumaczówx + Raszkówx + Szopka Wambierzycex [1]