இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Tłumaczówx + Raszkówx + Szopka Wambierzycex [1]