ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Tłumaczów + Szczeliniec Wielki [2]