இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Tłumaczów + Szczeliniec Wielki [2]