ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Tłumaczów + Skansen Wambierzyce [2]