இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Tłumaczów + Szopka Wambierzyce [1]