ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Tłumaczówx + Szopka Wambierzycex + Zamek Ratno Dolnex [1]