ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Gajówx + Szczeliniec Wielkix + Szopka Wambierzycex [1]